IMG_7503

Резултати от посещение на о. Сардиния

В периода от 11.06.2017 г. до 16.06.2017 г., членове на научния екип: проф. д-р Евгени Велев, гл. ас. д-р Камелия Нушева и д-р Радослав Кацаров по време на командировката си в Сардиния, Италия посетиха Културния фестивал в Сардиня, музея „Корона Арубия“ (MUSEO SA CORONA ARRÙBIA), Музея на Карбония (Museo del Carbone), в гр. Карбония, Сардиния, Консорциум на туристическите фирми „Корона Арубия“ CONSORZIO TURISTICO SA CORONA ARRÙBIA, Museo Naturalistico del Territorio “Giovanni Pusceddu”, Museo Archeologico della Città, Fondazione Meta di Alghero, l Museo Naturalistico del Territorio “Giovanni Pusceddu” и Университета на Каляри (University of Cagliari). На срещите с ръководствата на посочените културни и художествени институции беше споделен техния опит в организирането и провеждането на традиционни и иновативни културни и арт събития, фестивали, симпозиуми, изложби и форуми. Споделени бяха добри практики и политики, въз основа на практико-приложен анализ на институционалния, регулаторен и икономически контекст на музеите в Сардиния. Обсъдени бяха различни ефективни и организационно-управленски решения и модели на функционирането на музейния сектор, в контекста на устойчиво развитие на музейната и образователна системи. На проведените срещи и разговори дискусии бяха дискутирани въпроси, свързани с разработването на стратегии за развитие на изкуствата, културата, културното предприемачество и културната индустрия, културното наследство и културния туризъм на регионално и местно равнище, с гарантирането на условия за тяхното управление и обществена реализация, с координацията, популяризирането и интегрираното управление на системите на културата, изкуствата, културното наследство и образованието, с проектирането, популяризирането, изпълнение и управление на програми, проекти и инициативи за опазване, усъвършенстване, популяризиране, организация, използване и управление на музейните и художествени институции, така че да бъдат създавани необходимите условия за социално-икономическо и културно развитие. Бяха засегнати и въпроси, касаещи защитата и използването на специфичните териториални характеристики на двадесет общини, които разчитат на съдействието на създадените за целта специализирани кооперации в туристическия и културния сектор, от гледна точка на автономността на всяка една от тях по отношение на управлението на прилежащите й музейни, и образователни и туристически институции нейното културно наследство, позволяващо предлагането на разнообразни на туристически, културно-развлекателни и образователно-възпитателни услуги в съответствие с потребностите и нагласите на потребителите и потенциалните публики.

Туристическият консорциум „Sa Corona Arrùbia“ Marmilla в Сардиния . обединяващ двадесет общини с основна цел интеграция и сътрудничество в териториалното развитие, има за цел ефективното използване на природните, археологически, архитектурни, културно-исторически, етно-антропологически ресурси за развитието на туризма, културните и творчески индустрии. Сред иновативните политики за организация и управление на тези ресурси е приоритетното използване на социалните медии с постоянни и планирани дейности чрез изготвянето на планове за социален и медиен маркетинг за популяризиране на културата и изкуствата и предоставянето на достъп до културно и художествено съдържание, за създаване на достъпност до културното наследство на индивида, общността и обществото като цяло и развитие на музейните структури. Тяхното използване има за цел създаването на възможности за обмен и взаимодействие с реални и потенциални посетители, чрез периодично актуализирани новини и използване на цифрови инструменти. В YouTube (museosacoronarrubia) всички събития като откривания, изложби, конференции, пресконференции, фестивали и др., които се провеждат в музея се документират. Над 100 специално записани и редактирани в интернет видеоклипове са публикувани в социалната мрежа. Facebook страницата ( Museo-Sa-Corona-Arrubia) непрекъснато се актуализира с новини, изображения, видеоклипове, връзки към външни сайтове, директен видеозапис за конференции, презентации и откривания. Публикациите в Instagram (@museosacoronarrubia) и Pinterest (museogpusceddu) за популяризиране на музея и събитията, които се провеждат на неговата територия са адресирани към по-младата аудитория. На профилът в Twitter (@Coronarrubia) постоянно се актуализират дейностите на институцията, като някои от тях се предават на живо (Life) чрез Periscope. Телеграфният канал (museosacoronarrubia) има за цел да предоставя новини за промоции, събития и дейности до потенциални потребители и публики, чрез смартфони и таблети.
За да могат музейните и туристически оператори, училищните и академични администратори, представителите на институционалните и обществени организационни структури, активно да участват във формирането и реализирането на проекти, програми и инициативи, свързани с управлението на културното наследство на територията на тези общини. Използваният модел на управление, е призван да преодолее слабата ефективност на използваните традиционни организационни механизми и инструменти. За изпълнението на мисията, целите и задачите на организацията се залага на създаване и реализирането на събития, изложби, конференции, образователни и научни лаборатории и други видове традиционни и иновативни събития, насочени към ефективното използване, опазване, социализация и популяризиране на културата и културното наследство. Интердисциплинарният подход към управлението и използването на културното наследство в образователния и туристически сектор налага необходимостта от висококвалифицирани специалисти в различните професионални области (археолози, историци, архитекти, музейни работници, куратори, групови ръководители, туроператори, посредници, екскурзоводи, работници по поддръжка и персонал за допълнителни услуги), гарантиращи отличното качество на предоставяните услуги, чрез специализация, опреснителни курсове и професионално продължаващо обучение, свързани с визуалната комуникация, визуалната култура, музейното и художествено образование, информационните технологии и чуждите езици. В същото това време се залага на подкрепата на различни инициативи за научни изследвания, проучване и документиране на богатото културно наследство, на провеждането на курсове за обучение и изпълнение на проекти за подобряване на качеството на услугите, които включват и други региони в Сардиния, които насърчават дейностите на туристическия пазар на международно равнище.
Консорциумът администрира следните музеи на територията на посочените по-горе общини: Museo Naturalistico del Territorio – G. Pusceddu; Casa „Zapata“ – Barumini; Centro „G. Lilliu“ – Barumini; Centro Studi G.B. Tuveri – Collinas; MUD’A – Las Plassas; Museo „D.E.A. Luna“ – Lunamatrona; Castello Giudicale „Eleonora d’Arborea“ – Sanluri; Museo Archeologico „Villa Abbas“ – Sardara; Museo Multimediale „Filo di Memoria“ – Setzu; Museo delle Tradizioni Agroalimentari – Siddi; Museo Ornitologico – Siddi; Museo dell’Olivo e dell’Olio – Tuili; Museo degli Strumenti Musicali Sardi – Tuili; Civico Museo Archeologico „Genna Maria“ – Villanovaforru; Civico Museo Archeologico „Su Mulinu“ – Villanovafranca. Към археологичните паментици, администрирани от консорциума спадат: Nuraghe „Su Nuraxi“ di Barumini; Tombe di Giganti „Sedda Sa Caudeba“ di Collinas; Tomba di Giganti „Su Cuaddu ‘e Nixias“ di Lunamatrona; Complesso Archeologico „Cuccurada“ di Mogoro; Pozzo Sacro di „Sant’Anastasia“ di Sardara; Tomba di Giganti „Sa Domu ‘e s’Orku“ di Siddi; Domus de Janas „Sa Domu ‘e s’Orku“ di Setzu; Parco Archeologico „Genna Maria“ di Villanovaforru; Nuraghe „Su Mulinu“ di Villanovafranca.
В гр. Алегра проф. Велев, д-р Нушева и д-р Кацаров се срещнаха с г-н Паоло Сирена (Paolo Sirena), директор на музея „Корона Арубия“ (Direttore Museo at Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia) и Генерален Директор на фондация „Мета“ (Fondazione Meta di Alghero). Г-н Сирена запозна членовете на екипа с възможностите за реализация на проекта за стратегическо развитие на гр. Алегро (Алгеро 2014 – 2020 г.), в който са определени насоките за развитие на града и необходимите стъпки за превръщането му в „Град на бъдещето“, чрез опазването, съхраняването, социализирането и популяризирането на неговото богато културно наследство, инвестирайки в изграждането и функционирането на устойчива културна, туристическа и образователна инфраструктура. Също така сподели неговите приоритети, в качеството му на управляващ двете културни институции, свързани с подобряване качеството на услугите и повишаване привлекателността на културните обекти и туристически дестинации, чрез създаването на интегрирана информационна система за администриране и управление на територията и нейните природни, археологически, културно-исторически, културно-развлекателни и образователно-възпитателни ресурси. Фондацията и музея се стремят да допринася за разработването на стратегии, политики и програми за културното развитие на региона, посредством опазване и управление на активите на културното наследство с цел изграждане и управление на регионални културни и туристически брандове. Според Паоло Сирена тези две институционални структури активно работят за координацията и интегрираното управление на културната система на региона, която е отговорна за състоянието и перспективите на културното, природното, археологичното, архитектурното, театралното, художественото и ландшафтно наследство на културния ареал.
По време на посещението си в Университета в Каляри (University of Cagliari) членовете на екипа се срещнаха с ръководството на Факултета по хуманитарни науки (Faculty of Humanities) в лицето на декана на факултета Prof. Rossana Martorelli, която ги запозна с академичната структура на Университета. Особен интерес предизвикаха бакалавърската програма „Културно наследство и забавление“ (Сultural Heritage and Entertainment) и Магистърската програма по археология и история на изкуството (Archaeology and History of Art). Завършилите тези специалности студенти придобиват високи нива на компетентност в сферата на управление на културни институции, с възможност за професионална реализация в музеи, галерии, библиотеки, архиви, общински и административни структури, традиционни и електронни медии, държавни и обществени организации и институции, занимаващи се с изследване, организация и управление на археологическото, историческото и художествено наследство.
Завършилите придобиват умения и компетентности да анализират и конструират различните исторически и културни динамики по отношение на презентирането и репрезентирането на археологически и исторически артефакти, от гледна точка на съвременните методи, техники, технологии и практики. Те могат да класифицират артефактите от типологическа и хронологична гледна точка, да катологизират и архивират археологическия материали; да оценяват принадлежността си към различните производствени области и към различните артистични стилове. Могат да участват в подготовката и реализирането на проекти на регионално, национално и международно ниво.
По време на самото следване студентите придобиват знания за особеностите на средиземноморското и европейско археологическо, историческо и художествено наследство, особено по отношение на Сардиния. Благодарение на придобитите умение за задълбочен анализ в научните информационни източници и в работат на терен те могат да правят сравнения между рамката на острова и по-широкия национален и международен контекст. Те са в състояние да се интегрират знания и формулират решения, въз основа на определена ограничена информация, което води до взимането на иновативни решения в управлението на културното наследство, включващи дадени социални и етични отговорности, свързани с прилагането на преценките и придобитите знания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *