За проекта

Наименование на проекта: „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностно и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“. Ръководител: проф. д-р Евгени Велев. Договор № ДФНИ К 02/2 (№ ФНИ К 02/17). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН. Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).

Научноизследователския екип си поставя за цел да създаде концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностно и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот, който би могъл да допринесе за формирането на успешни практики и ефективни политики както на институциите, отговорни за образователната система и за дейностите по тяхното прилагане на местно, регионално и национално ниво, така и на тези, отговорни за устойчивото функциониране на системите на изкуствата, културата, културното наследство, културните и творчески индустрии и на културния и арт туризъм.

В процеса на изпълнение на целите и задачите, стоящи пред екипа, се залага на използването на комплексна научно-изследователска методология, в чийто арсенал са включени система от методи и подходи като: моделиране на информационни потоци в организационни системи; системен анализ; функционален подход; визуално-теренни изследвания на културно-развлекателни и нравствено-възпитателни дейности и иновативни практики.

Очакваните преки и косвени резултати са свързани от една страна с разработване на концептуален практико-приложен модел, който да подобри качеството и ефективността на образователния процес, разбиран като ценностен, естетически, възпитателен и духовен ресурс, а от друга с усъвършенстване функционалността на посочените по-горе системи в културно-образователен,  нравствено-естетически и ценносто-смислов аспект чрез разработване на идеен проект на национална ИИС за управление на процесите в областта на културата и изкуството, и на  концепция за осигуряване на подходяща и ефективна държавна  културна, художествена и образователна инфраструктура.

С оглед на изпълнение на заложените цели, проектът се опира върху актуалните тенденции в подходите към управление на информационната и комуникационна инфраструктура и организационна култура на управление на системите на изкуствата, културата, културното наследство, културните и творчески индустрии и на културния и арт туризъм, и в подходите на обучение и предаване на знанията между поколенията. При тяхната реализация се залага на:

  • създаване на условия за концентрация на наличните комуникационно-информационни, културно-развлекателни и образователно-възпитателни ресурси за дейности, засягащи различни сектори, като институционалната, културната, художествената и образователната инфраструктури; обучението по изкуствата, стимулирането на производството и потреблението на културни продукти и услуги; опазването, социализирането и популяризирането на художественото наследство и на музейната и ландшафтна презентационна среда;
  • проучване на условията за създаване на иновативна образователна и културно-развлекателна среда, което да допринесе за подобряване на основните изграждащи фактори на културно-образователните области на обществените науки, гражданското образование и образованието по изкуствата – история, философия, естетика, културология и др.;
  • утвърждаване на нова визия за образованието по изкуствата и културата през целия живот;
  • балансирано и хармонично съчетание на традиционните и иновативни образователни и културно-развлекателни ресурси, което да доведе до изграждането на благоприятна социокултурна среда за възпитание и формиране на естетическо отношение, и за създаване на нови художествени и други естетически ценности;
  • повишаване на интереса, информираността и достъпа на потенциалните потребители до различните културни дейности, услуги, прояви и инициативи на регионално и национално равнище;
  • обосноваване необходимостта от включване в учебно-образователния процес на иновативни подходи, интерактивни форми на обучение, алтернативни учебни програми, новите медии, съвременни аудиовизуални и Уеб технологии и компетенции;
  • стимулиране на научноизследователските търсения за приложение на информационните системи, платформи и технологии в създаване на сигурна информационно-комуникационна среда за развитие на културата, изкуствата, културните и творчески индустрии, образованието, културния и арт туризъм;
  • включване на Уеб базираните информационни системи в културно-образователната, научноизследователска и културно-развлекателната дейности и насърчаване на международното и интердисциплинарно сътрудничество между различните обществени субекти и научноизследователски структури.

На тази основа проектът предвижда в средносрочна перспектива повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и художествено-творческият процес по изкуствата и културата  в различните образователни, научно-изследователски, социално-развлекателни и институционални субекти с оглед пълноценно личностно и общностно развитие. Така също предвижда и разработване на идеен проект на национална ИИС за управление на процесите в областта на културата и изкуството, и на  концепция за осигуряване на подходяща и ефективна държавна  културна, художествена и образователна инфраструктура за по-добро функциониране на системите на културата, културното наследство, образованието, изкуствата, културния и арт туризъм и разширяване на културно-образователната и научноизследователска мрежа свързана с културното наследство на национално, регионално и трансгранично ниво.