system-of-higher-education-in-the-field-of-culture

Развитие на системата на висшето образование в областта на културата: научен и образователен опит

Такава беше темата на научно-практическата конференция, която се проведе в руския град Орел на 26 и 27 март 2015 г., организирана от Орловския държавен институт за култура. Целта й беше научно и практическо разглеждане на въпросите, свързани с подобряване на системата на висшето образование в областта на културата. В рамките на конференцията се проведоха кръгли маси, на които бяха обсъдени широк спектър от теми в областта на литературата, изкуството и културата, като „Гражданско – патриотични възпитание със средства на образование в областта на културата и изкуството, посветена на 70-годишнината от победата във Великата отечествена война”; „Регионална история на руската литература: приносът на университетски преподаватели (в рамките на годината на литературата в Руската федерация); „Русия и България: сътрудничество и проблеми, свързани с обучението на специалисти в сферата на туризма.”

Участниците в конференцията бяха фокусирали вниманието си върху общи и специфични страни на системата на висшето образование в областта на културата – Многостепенната система на висшето образование в областта на културата: съвременни тенденции; Компетентностно-ориентиран подход в реализацията на висшето образование;  Иновативни технологии в образователните организации;  Проблеми на преподаването на творчески дисциплини в контекста на съвременното образование и култура; Взаимодействие между университета и работодателите: съвременни практики в сътрудничеството с културни институции и пр.    В конференцията взеха участие служители от федералните и регионалните библиотеки, университетски преподаватели по изкуствата и културата на Руската федерация, учители в колежи, учени, представители на библиотечната общност и пр., учени от България, Беларус, Туркменистан и т.н.

От българска страна в конференцията участваха проф. д-р Евгени Велев, ръководител на катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура” при УниБИТ и доц. д-р  Мюмюн Тахир, преподавател в  Университета по библиотекознание и информационни технологии. С доклади участваха проф. дин Стоян Денчев, ректор на УниБИТ и проф. д-р Ирена Петева, зам.-ректор на университета.

Научно-практическата конференция се проведе в особено за образованието в областта на културата и изкуството време. 2015 година е обявена от президента на Русия Вл. Путин за Година на литературата, през настоящата година е отбелязана 70 –години от Великата отечествена война. Освен това 2015 е Година на туризма на България в Русия и на Русия в България.

Орел имали определен опит в работата с българските партньори. В продължение на няколко години, той реализира Протокола за социално-икономическо, научно-техническо и културно сътрудничество между Орловската и Разградската област, както между общините и общностите в в съответните области. Работи се усилено за по-нататъшно разширяване на бизнес сътрудничеството между нашите региони, обмен на делегации, съвместни проекти и програми в различни области.

Подобрена е работата по утвърждаване на сътрудничество с България в рамките на споразумения, сключени между висшите учебни заведения. Орелският държавен институт за изкуства и култура поддържа научни и творчески отношения със Софийския университет „Свети Климент Охридски”  и Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Основните теми за дискусия в отделните секции бяха теоретичните аспекти на технологиите, социо-културната и регионалната културна политика; преподавателски и експертен състав в сферата на културата и изкуствата; запазване, развитие и усъвършенстване на образованието в областта на изкуството и културата; усъвършенстване работата на създадените образователни и културни центрове; ролята на образователните институции в опазването на културното наследство и пр.

„Образованието в сферата на културата по принцип се счита за необходим елемент на образованието в класическото му разбиране. В много образователни системи в различните държави то не е задължителен предмет и поради тази причина продължават да съществуват значителни различия по отношение на предвидените модели на образование в областта на културата  не само в страните-членки на Европейския съюз.

Проф. д-р Евгени Велев, който беше в състава на ръководството на конференцията каза: „В глобализирания, сложен и взаимозависим свят, в който непрекъснато се развиват новите информационни и комуникационни технологии, разнородните и мултикултурни общества придадоха по-значима роля на културата и на богатството на нейното разнообразие, които са от основно значение за подобряване на съжителството между различни народи и култури. Така в един контекст, характеризиращ се с повишена мобилност на гражданите, обучението в областта на културата се превърна в значим фактор за съхраняване на идентичността и за насърчаване на междукултурното и междурелигиозното разбирателство. Според специалистите културата все повече се очертава като движеща сила в обществото, като източник на жизненост, динамика и социално развитие”, подчерта доц. д-р М. Тахир в доклада си „Образование по културен мениджмънт и интензификация на процеса на културна интеграция”.

В най-скоро време ще бъде сключен договор за сътрудничество между Университета по библиотекознание и информационни технологии и Орловския държавен институт за изкуство и култура, Русия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *