Екип

Ръководител проект: проф. д-р Евгени Кирилов Велев – р-л катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура“ към ФБКН при УниБИТ.

Професионалните му и научни интереси са в областта на съвременните визуално-пластичните  изкуства, поезията, литературата, културно наследство, музеен и арт менидмънт, менидмънтът на художественото наследство, организацията и управлението на художествения живот и художествените процеси, културологията, наукознанието, културния и арт туризъм.

Автор е на научните монографии „Постмодерна информационна среда и съвременно изкуство“, „Мениджмънт на художественото наследство“ и на учебните помагала „Модели на организация и управление на системите на изкуствата“,  „Художествено наследство и добри практики на иновативни културни и арт събития“ и „Съвременна история на изкуството“. Автор е на поетичните книги „Нажежени пясъци“, „Чакалня за пътници на отдавна затворена гара“, „Последно за сянката ми“ и на прозаичната „Най-дългият Таратор“

Членове на екипа:

  1. Проф. д. ик.н. Стоян Георгиев Денчев
  2. Проф. д-р Ирена Петева 
  1. Проф. д-р Николай Костов Драчев – Декан на Факултета за изящни изкуства, НХА, от 2007 г.

Области на професионален интерес: витраж, монументална живопис, графика. Автор е на редица монументални и декоративно-приложни творби в интериорна и екстериорна среда в страната и чужбина, както и на множество самостоятелни изложби.

  1. Проф. дфн Иванка Василева Янкова – Декан на ФБКН при УниБИТ

Области на професионален интерес: Библиотечен мениджмънт и маркетинг, Библиотечно законодателство, Изследвания на Българското възраждане, международно взаимодействие в библиотечната и културната сфера и други.

Председател е на Асоциацията на университетските библиотеки от 2000 г.

Член е на Съюза на учените в България и на Съвета по библиотечно дело към Министерство на културата, както и на редакционната колегия на сп. “Образование и кариера”, на Българската библиотечно-информационна асоциация и на American Library Association.

  1. Доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров – катедра „Камуникации и информиране“ към ФБКН при УниБИТ

Доц. д-р Мюмюн Тахир (12 март 1957) е магистър по литература и културология. Доктор по философия. Защитил  дисертация  по философия на историята в Института за философски изследвания на  БАН.

Основните  му интереси са в областта на философията на историята, аксиологията, етнодемографията, интеркултурната комуникация, етиката на управлението, политиката и религията. Занимава се с проблемите на идентичността, с теоретични и приложни изследвания в областта на културната интеграция, интеркултурната комуникация, културния мениджмънт, демографията, етнодемографията, духовните аспекти на сигурността, аксиологията.

Автор на над десет книги, сред които са: художествени – Славеят на Родопите, Тревожен оптимизъм, Стряха с много гнездаПреминаване, Земя за обетоване, Бране на диви пчели Когато пътят беше граница, Високо, зелено и нежно, Приказки за деня и нощта, и научни и  научно-приложни – Животът заедно, Идентичност и толерантност. Философски и практически въпроси на културната интеграция, Към интегрираща идентичност,  Времена и културно общуване, Политико-философскш речник (в съавторство). Под е печат са: Етнодемография и култура на сигурността и Аксиология на сигурността.

Член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти, почетен член на Академия „Ориент – Оксидент” – Букурещ, Румъния; почетен доктор на Института за научни изследвания „Вектор” – Баку, Азербайджан, член на австрийското „Общество за световен фолклор” – Виена. Председател на Академия за европейска култура „Орфеева лира”, чиято цел е да популяризира българската и балканската литература и култура в Европа и  на Сдружение „Българско философско-педагогическо общество”; основател и организатор на Фестивала на балканския фолклор и ежегодната Балканската среща на писателите.

  1. д-р Камелия Миткова Нушева – катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура“ към ФБКН при УниБИТ

Области на професионален интерес: комплектуване, дигитализация, управление на библиотечни фондове, библиотечен мениджмънт, библиотечно законодателство.

  1. Ас. Соня Любомирова Спасова – катедра “Документално-архивно и приложно наследство“ към ФБКН при УниБИТ

Области на професионален интерес: културно-историческо наследство, образование, педагогика, музеология, социализация накултурно-историческото наследство.

  1. д-р Красимир Иванов Димитров – Директор в Златен гоблен ООД, от 2005 година

Области на професионален интерес: Културно-историческо наследство, гоблени, художествена тъкан, опазване, защита, художествено-творчески процеси, история на изкуството

Членство в научни организации: Група Цвят-България

  1. Радослав Милев Кацараов – изп.директор на финансова компания „Статус Инвест” АД

Области на професионален интерес: културни институции, организационни структури, институционални структури, културно наследство, културен менидмънт, специализиран менидмънт, организация и управление извън сферата на материалното производство .

  1. Христо Христов Димитров – ПФК Левски ООД, Графичен дизайнер, докторант, УниБИТ

Области на професионален интерес: художник, графичен дизайн.